Friday, January 25, 2013

कागदाचा उद्या मारणारा बेडूकमामा

कृती  :
यासाठी सलग दोन चौकोन लागतात. मोठ्या कागदाला आधी मध्यात घडी घाला. आता त्यातून सलग  चौकोन मिळवण्यासाठी तिरकी घडी घाला. अनावश्यक कागद काढून टाका.
आता कागद पूर्ण उघडा. दोन्ही चौकोनात तिरक्या घड्या घाला. कागद उलटवा. दोन्ही चौकोनात आडव्या घड्या घाला.
पुन्हा कागद उलटा करा आता घड्याम्चा उपयोग करत दोन्ही काउकोनाम्च्या त्रिकोणी घड्या करा.
यातील चारही टोकांना मध्यात उलटवा, पुन्हा बाहेर उलटवा. चार पाय तयार होतील.
आता सगळे उलटे करा. घडीच्या दोन बाजूला पाय आहेत.उरलेल्या दोन बाजूंना मध्यात असे दुमडा की बेडकाचे तोंड तयार होईल.
तोंडाच्या उलट्या बाजूचे टोक पायापर्यंत  उचला आणि त्याला वर घडी घाला.
आता या त्रिकोणात आत पोकळ जागा आहे. त्यात तोंड बनवण्यासाठी घातलेल्या घडीचा भाग या पोकळ भागात आत घाला. दोन्ही कडे हे करा.
आता पुन्हा सगळे उलटे करा. आता मागच्या पायासकट मागचा भाग वर उचला. त्याला असलेल्या सरळ बाजूला बेडकाच्या मध्यावर ठेवा आणि खाली घडी घाला.
आता हे पुन्हा सगळे त्याच्या मध्यात उलते फिरवा, घडी घाला. आता सर्व घड्या थोड्या दाबून घ्या. बेडूक उलटा करून त्याचा पोटाचा भाग वर आणि तोंडा चा भाग खाली असे हलकेच हातात करा. त्याला जरा गोलवा द्या. डोळे रंगवा.
तयार आहे बेदुकामामा. त्याला उद्या मारायला लावण्यासाठी त्याच्या मागच्या भागात जो छोटा त्रिकोण आहे त्यावर बोट ठेवा. बोट त्यावर थोडे दाबून बोट मागे घसरवा. घ्या उद्या मारणारा बेडूकामामा. आता स्पर्धा लावा घरातल्या छोट्यांच्या :)

2 comments: